[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
๏ฟฝิน๏ฟฝีต๏ฟฝอน๏ฟฝับ๏ฟฝุณ ๏ฟฝุค๏ฟฝลท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    
IP ๏ฟฝอง๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18.207.250.80     
เมนูหลัก
รายงานผลการเรียนนักเรียน

รายงานผลการเรียน
ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นอนุบาล 1
ระดับชั้นอนุบาล2
ระดับชั้นอนุบาล3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สั่งของกดที่นี้ค่ะ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 19 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : แนวทางการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท

เจ้าของผลงาน : สิริรัตน์ แก้วฉวี
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 734    จำนวนดาวน์โหลด : 341 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานแนวทางการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเป็นพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน
112 คน เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แบบสอบถามความเป็นพลเมืองตื่นรู้ของนักเรียนในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน จำนวน 60 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การใช้สิทธิ จำนวน 24 ข้อ ตอนที่ 2 การรู้จักหน้าที่ จำนวน 24 ข้อ ตอนที่ 3 การเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่ดีในระบอบประชาธิปไตย จำนวน 12 ข้อ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่า จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
          ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ประกอบด้วย 1) การรักษาสิทธิ 2) เคารพสิทธิผู้อื่น 3) การยอมรับสิทธิความเป็นสังคมส่วนรวม 4) หน้าที่ต่อตนเอง 5) หน้าที่ต่อผู้อื่น 6) หน้าที่ต่อสังคมร่วมรับผิดชอบ 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค TAI 15/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15/ส.ค./2562
      แนวทางการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติ ระนาดทุ้มพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเทศบาลเมืองชัยนาท 14/ม.ค./2559