[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
๏ฟฝิน๏ฟฝีต๏ฟฝอน๏ฟฝับ๏ฟฝุณ ๏ฟฝุค๏ฟฝลท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    
IP ๏ฟฝอง๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18.207.250.80     
เมนูหลัก
รายงานผลการเรียนนักเรียน

รายงานผลการเรียน
ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นอนุบาล 1
ระดับชั้นอนุบาล2
ระดับชั้นอนุบาล3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สั่งของกดที่นี้ค่ะ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 19 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวธารินี อยู่ปรางค์
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 929    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการ   เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย      นางสาวธารินี  อยู่ปรางค์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

 ปีที่ พ.. 2561

 

บทคัดย่อ

    การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิผล และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งหมดจำนวน 1115 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผน   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 

สรุปผลการวิจัย

             ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
             สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการ ได้ดังนี้

                 1. นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของวิชาที่เรียน มีทัศนคติที่ไม่ดี เนื่องจากคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก เรียนไม่รู้เรื่อง จึงไม่สนใจเรียน ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                 2. นักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีกิจกรรมที่เป็นการฝึกทักษะให้คิดวิเคราะห์ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แสดงออก ได้อภิปรายร่วมกัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                 3. การจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์อย่างชัดเจน การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอนแบบบรรยายประกอบใช้คำถามแล้วให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนหรือตำรา นักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีพอ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน

                 4. การเลือกเทคนิควิธีสอนของครูยังไม่หลากหลาย ขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา หาคำตอบ

                 5. สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงขาดทักษะในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล

                 6. ครูผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ทีทันสมัยและใช้วิธีวัดและประเมินผลได้เหมาะสม

           1. ผลการสร้างและพัฒนาเรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิผลได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 0.71 – 1.00 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน และผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 86.13/89.81 เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์กับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนดไว้   ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

          2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายข้อ มีคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ และผู้เรียนชอบเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนนี้

 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค TAI 15/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15/ส.ค./2562
      แนวทางการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติ ระนาดทุ้มพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเทศบาลเมืองชัยนาท 14/ม.ค./2559