[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
๏ฟฝิน๏ฟฝีต๏ฟฝอน๏ฟฝับ๏ฟฝุณ ๏ฟฝุค๏ฟฝลท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    
IP ๏ฟฝอง๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18.207.250.80     
เมนูหลัก
รายงานผลการเรียนนักเรียน

รายงานผลการเรียน
ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นอนุบาล 1
ระดับชั้นอนุบาล2
ระดับชั้นอนุบาล3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
ร้านค้าออนไลท์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สั่งของกดที่นี้ค่ะ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 19 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติ ระนาดทุ้มพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเทศบาลเมืองชัยนาท

เจ้าของผลงาน : นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดี
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1425    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติระนาดทุ้ม พื้นฐานโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ

                                    เทศบาลเมืองชัยนาท

ชื่อผู้วิจัย                      ธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี

สาขาวิชา                     ดนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  วัฒนไชยยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง  ชลวิโรจน์

ปีการศึกษา                  2557

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติ
ระนาดทุ้มพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่
1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติระนาดทุ้มพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ แบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไป ด้านการปฏิบัติ ตอนที่ 2 คือแบบประเมินเพื่อวัดความสามารถในการปฏิบัติระนาดทุ้มพื้นฐาน

ผลวิจัยพบว่า

1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติระนาดทุ้มพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.61/ 81.33 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/ 80

2.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติระนาดทุ้มพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83./22 สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : เอกสารประกอบการสอน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ระนาดทุ้ม
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค TAI 15/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15/ส.ค./2562
      แนวทางการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ แบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 4/มิ.ย./2562
      การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติ ระนาดทุ้มพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเทศบาลเมืองชัยนาท 14/ม.ค./2559